Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti specSHOP s.r.o., so sídlom Lonkova 510, Pardubice, 530 09, Česká republika, identifikačné číslo: 28858506, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové oddíl C, vložka 23945 pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese https://www.svajciarskekavovary.sk/JURA .

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti specSHOP s.r.o., so sídlom Lonkova 510, Pardubice, 530 09, Česká republika, identifikačné číslo: 28858506, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové oddíl C, vložka 23945 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese https://www.svajciarskekavovary.sk/JURA, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu" alebo "webová stránka predávajúceho").
 
1.2 Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou alebo fyzickou osobou konajúcou v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania.
 
1.3 Obchodné podmienky upravujú aj práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webového rozhrania alebo webové stránky predávajúceho a ďalšie súvisiace právne vzťahy.
 
1.4 Odlišné dojednania od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve a také dohody majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 
1.5 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
 
1.6 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1 Ponukou predávajúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy s kupujúcim je umiestnenie tovaru na webovom rozhraní obchodu súčasne s uvedením jeho ceny vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov a informácií o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. Tým nie je dotknutá možnosť uzatvorenia kúpnej zmluvy iným spôsobom za individuálne dojednaných podmienok.
 
2.2 Návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy je vyplnený a predávajúcemu odoslaný objednávkový formulár umiestnený vo webovom rozhraní obchodu (ďalej len "objednávka"). Objednávka obsahuje informácie najmä o objednávanom tovare, ktorý kupujúci "vložil" do nákupného košíka webového rozhrania obchodu, spôsobe úhrady, kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru, informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.
 
2.3 Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "objednať". Odoslaním objednávky zároveň kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami v rozsahu ich texte uvedenom na webových stránkach predávajúceho.
 
2.4 Doručenie objednávky predávajúci bezodkladne po jej obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní, či v objednávke.
 
2.5 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 
2.6 Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá doručením prijatia objednávky (akceptáciou) predávajúceho zaslaným kupujúcemu elektronickou poštou na jeho elektronickú adresu.
 
2.7 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.
 
2.8 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku pri a v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (napr. Náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) hradí kupujúci zo svojho. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) Pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.
 
2.9 Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho pozmenenú ponuku s uvedením možného variantu objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.

3. Cena tovaru a platobné podmienky

3.1 Kúpne ceny tovaru sú aktuálne a konečné, tj. vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť s výhradou poplatkov za dopravné a pod. Akciové  ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.
 
3.2 Kúpnu cenu tovaru a náklady na balenie a dodanie tovaru (ďalej len "kúpna cena") môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim
- v hotovosti na výdajnom mieste alebo v showroome predávajúceho, prípadne v inom mieste po predchádzajúcej dohode predávajúceho s kupujúcim
- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho (ďalej len "účet predávajúceho");

 
3.3 Kúpna cena je splatná v okamihu prevzatia tovaru kupujúcim, ak je platená v hotovosti alebo na dobierku, inak do 14-tich dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 
3.4 Pri bezhotovostnej platbe je kupujúci povinný pri prevode peňazí uviesť variabilný symbol platby. Variabilný symbol je číslo faktúry, prípadne mu bude predajcom iným spôsobom jasne oznámený. V takom prípade je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania sumy kúpnej ceny na účet predávajúceho.
 
3.5 Predávajúci je oprávnený najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať zaplatenie kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Okrem tohto prípadu predávajúci nepožaduje od kupujícho zálohu či inú obdobnú platbu vopred.
 
3.6 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať. Je však možné, aby predávajúci poskytol kupujúcemu v individuálnych prípadoch možnosť zvýhodnenej ceny napríklad kombináciou niektorých zliav či iným vhodným spôsobom.
 
3.7 Predávajúci vystaví po uhradení ceny tovaru kupujúcemu daňový doklad - faktúru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

4. Prechod vlastníctva k tovaru, dodanie tovaru a jeho preprava

4.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru prevzatím tovaru. Ak má predávajúci tovar odoslať na miesto splnenia alebo určenia, platí že tovar bol odovzdaný v čase, keď bol odovzdaný na prepravu.
 
4.2 Kupujúci berie na vedomie, že lehota pre dodanie tovaru uvedená u jednotlivého tovaru vo webovom rozhraní obchodu a v potvrdenej objednávke je vzhľadom k technickým možnostiam predávajúceho iba orientačná.
 
4.3 Spôsob doručenia tovaru a miesto splnenia alebo určenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe určenia kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 
4.4 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní na určené miesto. Ak neprevezme kupujúci tovar na určenom mieste dodania, je predávajúci oprávnený požadovať paušálnu náhradu nákladov za uskladnenie tovaru vo výške 2,55 € za každý deň omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru, a náhradu nákladov za prepravu tovaru, ktoré musel predávajúci vynaložiť na dodanie tovaru.
 
4.5 V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho musí predávajúci tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo dohodnuté, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním tovaru. Ak neprevezme kupujúci tovar ani pri opakovanom alebo inom ako dohodnutom spôsobe dodania, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 
4.6 Pri dodaní tovaru prepravcom je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a neúplnú alebo poškodenú zásielku je kupujúci povinný bezodkladne oznámiť e-mailom na adresu elektronickej pošty predávajúceho obchod@specSHOP.sk, spísať s prepravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu; v takom prípade nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky tovar bol neporušený a na prípadnú neskoršiu reklamáciu týkajúcu sa porušenia obalu tovaru nebude braný ohľad. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva tovar reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

5. Záruka a reklamácie vád tovaru

5.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že je tovar po dobu určenú právnymi predpismi alebo vyhlásením predávajúceho po jeho prevzatí kupujúcim (ďalej len "záručná doba") v zhode s kúpnou zmluvou, najmä že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, takej vlastnosti, ktorú predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktorú kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej; že sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa; že tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy; že je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, a že tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 
5.2 V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.
 
5.3 Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.
 
5.4 Ak sa prejavila vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil. Ak má vec vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak ide o vec predávanou za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 
5.5 Zákonná záručná doba je 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu. Predávajúci poskytuje kupujúcemu spotrebiteľovi záručnú dobu dvadsaťštyri (24) mesiacov a kupujúcemu podnikateľovi poskytuje záručnú dobu šesť mesiacov. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty a prípadne predĺženej záručnej lehoty. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
 
5.6 Záručná doba tovaru predávaného so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.) Je 12 mesiacov. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji tovaru a dostatočne výrazne u ponúkaného tovaru a v potvrdení objednávky. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu z dôvodu vady či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.
 
5.7 Záručná doba beží od odovzdania veci kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od doručenia veci do miesta určenia. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky niekto iný než predávajúci, plynie záručná doba až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
 
5.8 Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne kupujúcemu záruku písomnou formou záručného listu. Záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo, obsah záruky, jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe tovaru viažu. Nesplnením povinností týkajúcich sa vydania záručného listu nie je platnosť záruky dotknutá.
 
5.9 Miestom pre uplatnenie reklamácie je prevádzka predávajúceho na adrese specSHOP s.r.o., so sídlom Lonkova 510, Pardubice, 53009, Česká republika, pokiaľ je to možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb. Ak je v záručnom liste alebo v inom, k tovaru priloženom dokumente uvedený autorizovaný servis, uplatní kupujúci právo v takom autorizovanom servisnom servise. Kupujúci je povinný k reklamovanému tovaru priložiť kompletné príslušenstvo, kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závad, údaje o kupujúcom (hlavne. meno a priezvisko kupujúceho, adresu miesta jeho pobytu a tel. číslo) a požadovaný spôsob vybavenia reklamácie. Pre vybavenie reklamácie môže kupujúci využiť reklamačný formulár na webovej stránke predávajúceho.
 
5.10 Ak nie je možné reklamáciu vybaviť opravou na mieste u kupujúceho a je potreba prepraviť reklamovaný tovar do miesta vykonania opravy a späť, zaistí túto prepravu predávajúci alebo autorizovaný servis. To isté platí pri vybavení reklamácie výmenou chybného tovaru za bezchybný. Ak ide o oprávnenú reklamáciu, nesie predávajúci alebo autorizovaný servis náklady takejto prepravy zo svojho. V opačnom prípade hradí tieto náklady kupujúci.
 
5.11 Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia tovaru vzniknuté:

a) zlou obsluhou,
b) neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
c) inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou,
d) mechanickým poškodením tovaru,
e) elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
f) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré sú priamo predajcom alebo výrobcom určené,
g) nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
h) prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
i) úpravami vykonanými kupujúcim zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,
j) poškodením prírodnými živlami alebo vyššou mocou

 
5.12 Obmedzenie záruky neplatí, pokiaľ boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymenené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom k vykonávanej reklame alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.
 
5.13 Porušenie ochrannej pečate, informatívnej nálepky, či sériového čísla môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie, ibaže k takému poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou výrobku a nijako neobmedzujú právo kupujúceho tovar používať.
 
5.14 Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci upozorní kupujúceho na nevhodnosť voľby a navrhne kupujúcemu vhodný spôsob. Ak kupujúci nezvolí spôsob vybavenia reklamácie v predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci. Zvoleným spôsobom vybavenia reklamácie je kupujúci viazaný a nie je oprávnený jednostranne voľbu uplatneného spôsobu vybavenia reklamácie meniť. To neplatí, ak kupujúcim zvolený spôsob vybavenia reklamácie zanikol (napr. z dôvodu nemožnosti plnenia) alebo ak vada, pre ktorú bola reklamácia uplatnená, nadobudla nový charakter.
 
5.15 Predávajúci o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamáciu vrátane odstránenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predľžiť po dohovore so spotrebiteľom - také predľženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že vada na tovare skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.
 
5.16 O uplatnení reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie s uvedením dátumu uplatnenia reklamácie, rozsahu reklamovaných vád, spôsobe požadovaného vybavenia reklamácie. Po vybavení reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie s uvedením dátumu a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania vybavenia reklamácie, prípadne zamietnutie reklamácie s odôvodnením. Potvrdenie o uplatnení a vybavení reklamácie môže predávajúci zaslať kupujúcemu tiež elektronickou poštou.
 
5.17 Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných, skutočne účelne vynaložených nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady.
 
5.18 Predávajúci informuje kupujúceho o vybavení reklamácie a o tom, do akej lehoty si má daný tovar vyzdvihnúť. Ak nebude kupujúcemu doručená informácia o vybavení reklamácie z akéhokoľvek dôvodu na strane kupujúceho alebo predávajúceho, je povinný si kupujúci vyzdvihnúť daný tovar okamžite, najneskôr v lehote 30 dní po uplynutí 30 dňovej lehoty určenej na vybavenie reklamácie. Po uplynutí 8 mesiacov odo dňa vybavenia reklamácie je predávajúci oprávnený na účet kupujúceho k predaju tohto tovaru. Výťažok z predaja kupujúcemu vydá po odpočítaní za skladné a účelne vynaložených nákladov na predaj.
 
5.19 Kupujúci nie je oprávnený zabezpečiť si odstránenie vád tovaru u tretích osôb a následne uplatňovať zaplatenie nákladov takého postupu u predávajúceho. Kupujúci nie je oprávnený pri uplatnení reklamácie pozastaviť zaplatenie kúpnej ceny.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1 Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Ak využije kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, považuje sa lehota na odstúpenie za zachovanú, ak kupujúci v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené v písomnej forme s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla bankového účtu pre vrátenie peňazí. Lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, kedy kupujúci prevzal tovar. Ak posledný deň tejto lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je za posledný deň tejto lehoty považovaný nasledujúci najbližší pracovný deň. Po odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný zaslať alebo odovzdať kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal. Kupujúci berie na vedomie, že ak pri vrátení tovaru predávajúcemu použije spôsob doručenia na dobierku, predávajúci nie je povinný takúto zásielku prevziať a vzniknuté náklady budú účtované kupujúcemu.
 
6.2 Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu prevádzky predávajúceho - specSHOP s.r.o., so sídlom Lonkova 510, Pardubice, 530 09, Česká republika alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho obchod@specSHOP.sk. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť formulár umiestnený na webových stránkach predávajúceho. V prípade použitia formulára potvrdí predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu jeho prijatie prostredníctvom elektronickej adresy kupujúceho.
 
6.3 Tovar by mal kupujúci vrátiť úplne, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku.
 
6.4 Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vráti predávajúci kupujúcemu celú kúpnu cenu najneskôr do 14 dní od odstúpenia rovnakým spôsobom, akým predávajúci kúpnu cenu od kupujúceho prijal, okrem nákladov na dopravu, ak bol zvolený iný ako najlacnejší spôsob dopravy. V prípade úhrady v hotovosti uhradí predávajúci kúpnu čiastku kupujúcemu na číslo bankového účtu, ktorý kupujúci uvedie.
 
6.5 Ak uplatní kupujúci právo na odstúpenie, má predávajúci právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu za poškodenie, opotrebovanie či čiastočné spotrebovanie alebo opotrebovanie vráteného tovaru, vrátane nákladov na odborné posúdenie stavu tovaru, jeho umytie a uvedenie do pôvodného stavu, odborné nové zabalenie tovaru a náklady na prepravu tovaru k odborným tretím osobám a späť k predávajúcemu (ďalej len "náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu").
 
6.6 Predávajúci je oprávnený svoju splatnú pohľadávku za kupujúcim z dôvodu náhrady skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru alebo pohľadávku z dôvodu náhrady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu započítať oproti splatnej pohľadávke kupujúceho za predávajúcim z dôvodu vrátenia zaplatených finančných čiastok.
 
6.7 Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže kupujúci odstúpiť od zmlúv:

a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
d) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
e) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
f) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z rozpečatený az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
g) o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
h) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

 
6.8 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

7. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.1 Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.
 
7.2 Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
 
7.3 Uzavretá kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzatvorenia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú k dispozícii archivácia a reprodukcia kupujúcim na webovej stránke predávajúceho. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.
 
7.4 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

8. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

8.1 Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov.
 
8.2 Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov, tj. meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne len ako "osobné údaje") na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu prevádzky predávajúceho.
 
8.3 Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).
 
8.4 Osobné údaje, poskytuje kupujúci predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho; osobné údaje kupujúceho sú predávajúcim zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.
 
8.5 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 
8.6 Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
 
8.7 Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 
8.8 Kupujúci prijatím týchto obchodných podmienok potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 
8.9 Ak má kupujúci za to, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, je kupujúci oprávnený požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
 
8.10 Ak je požiadavka kupujúceho podľa predchádzajúceho ustanovenia uznaná predávajúcim za oprávnenú, odstráni predávajúci alebo spracovateľ okamžite závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.
 
8.11 Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

8.12 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

9. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

9.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
 
9.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

10. Doručovanie

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Korešpondencia sa budú považovať za doručenú:

a) v prípade osobného odovzdania - okamihom prevzatia adresátom alebo osobou splnomocnenou adresátom, alebo okamihom odmietnutia prevzatia,

b) v prípade zasielania poštou - tretí deň po odovzdaní zásielky na doručenie,

c) v prípade zasielania faxom alebo elektronickou poštou okamihom odoslania odosielateľom.

11. Spätný odber a recyklácia vyslúžilých elektrozariadení

11.1 Predávajúci účtuje v súlade so zák. č. 185/2001 Zb. (Zákon o odpadoch) v cene ponúkaných elektrozariadení tzv. Recyklačný poplatok, ktorý je určený na financovanie spätného odberu, spracovanie, využitý a odstránenie použitého elektrozariadenia pochádzajúce z domácnosti. Kupujúci berie na vedomie, že vyslúžilé elektrozariadenie nesmie byť odstraňované spolu so zmesovým komunálnym odpadom z dôvodu možných škodlivých vplyvov nebezpečných látok obsiahnutých v elektrozariadení na životné prostredie a na ľudské zdravie. Na účely odloženia vyslúžilých elektrozariadení sú zriadené miesta tzv. spätného odberu. Zoznam miest spätného odberu nájde kupujúci na stránkach Ministerstva životného prostredia (www.env.cz) alebo na stránkach kolektívneho systému ELEKTROWIN (www.elektrowin.cz).
 
11.2 Ak o to kupujúci predávajúceho požiada, zaistí predávajúci v súvislosti dodaním tovaru, v mieste splnenia alebo určenia tovaru, mene a na účet kupujúceho, aj spätný odber jeho doslúženého elektrozariadenia, a to v počte kusov zodpovedajúcom počte kusov tovaru dodaného predávajúcim kupujúcemu podľa jednej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi nimi. Kupujúci sa v takomto prípade zaväzuje zaplatiť predávajúcemu paušálnu náhradu nákladov predávajúceho s tým spojených vo výške 21,8 €.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.
 
12.2 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.


Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2015

 

Informácie a upresnenie k službe ePlatby

Po odoslaní objednávky má Platiteľ možnosť využiť službu ePlatby, ktorá ho presmeruje na internetové bankovníctvo jeho banky. Platiteľ prostredníctvom internet bankingu odošle Platbu. Predávajúci expeduje tovar ihneď po prijatí potvrdenia o úhrade. Prevody peňazí majú dosahovať prostredníctvom účtu spoločnosti ComGate, a.s. Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidí iba informácie o transakcii, ktoré im banka s odoslanú transakcií oznámi. Uzavretím kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kontaktné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou spracovateľov platieb.

 

Možnosti mimosúdneho riešenia sporov (ADR)

V prípade, že dôjde medzi nami a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/

Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy